Adatkezelő a Smile Design Center Kft.

A Smile Design Center Kft. magára nézve kötelezőnek ismerik el a jelen irányelvek tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatosan megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak. Az adatkezelési azonosítószám beszerzése társaságnál folyamatban van.

 1. Bevezetés
 1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Irányelvek) a Smile Design Center Kft. által kezelt páciens bejelentkezési adatok, illetve digitális kiadványok, szolgáltatások teljesítése, internet útján elérhető, illetve letölthető anyagok, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb játékok, valamint közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresések (eDM) során felmerülő, önkéntesen megadott vagy törvény alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi Irányelvekre hivatkozik.
 2. Minden egyes Szolgáltatás vonatkozásában jelen Adatvédelmi Irányelvek (vagy amennyiben külön tájékoztató van, az adott tájékoztató) rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás. A külön szolgáltatásokhoz tartozó tájékoztatók csak jelen Adatkezelési Irányelvekkel együtt érvényesek.
 3. Mind az Adatkezelési Irányelvek mind a Felhasználási Feltételek egyoldalúan módosítható oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás. A komolyabb változásokról, vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, külön, egyedi tájékoztatást küldünk.
 4. Az egyes szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével illetve használatával Ön, mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a Smile Design Center Kft. az Adatkezelési Irányelvek rendelkezései szerint kezelje (ügyfélkapcsolat). Az ügyfélkapcsolat a kapcsolattartási adatok nyilvántartását jelenti, azonban eDM, marketing szolgáltatásokra csak azok a felhasználok jogosultak, akik ehhez külön hozzájárulást adnak a szolgáltatáshoz tartozó meghatározott helyen.
 5. Az adatok fizikai tárolásának helye: a W3Host Bt. mindenkori székhelye vagy telephelye.
 1. Alapelvek
 1. A Smile Design Center Kft. a felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679  sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli.
 2. Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.
 3. A MindentMent Kft. kizárólag az ügyfél / felhasználó jelen Irányelvekben meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez az ügyfél / felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja. Másodlagos jogalapok alapján, amennyiben szükséges a MindentMent Kft. az érdekmérlegelés elve szerint kezeli adatokat, azaz, csak abban az esetben amennyiben a társaság joga, törvényes kötelezettsége vagy jogos érdeke szempontjából ez feltétlenül szükséges.
 4. A Smile Design Center Kft. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Az Információ biztonsági szolgáltatásokat hiteles szolgáltatók végzik.
 5. A jelen adatvédelmi Irányelvekben használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a NAIH adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.

III. Adatkezelés célja és jogalapja

 1. Az adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében:
  (I.) az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől felhasználótól való megkülönböztetése;
  (II.) kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;
  (III.) ügyfélelégedettség tesztelése és mérése
  (IV.) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése;
  (V.) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
  (VI.) külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM,.);
  (VII.) vásárlási, bejelentkezési lehetőség, bónuszok igénybevétele;
  (VIII.) hűségprogramhoz, tagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, bónuszprogramok
  (IX.) harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.
 2. A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.
 3. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 4. A MindentMent Kft. által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.
 5. Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.
 6. Egyes kiegészítő szolgáltatásokra (pl. bónuszokra) kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.
 7. A felhasználást, panaszokat ügyfélszolgálatunk könnyíti meg.
 8. A felhasználói tevékenység megkönnyítése a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flashcookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja.
 1. Korlátozások
 1. A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.
 2. A korábban törölt regisztrációkat rendszerünk rögzíti, újra regisztráció esetén külön megerősítés szükséges.
 1. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek
 2. Adatok módosítása, törlése, zárolása
 1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.
 2. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes honlapokon, szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. bónuszok).
 3. Az ügyfél / felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.
 4. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.
 1. Tájékoztatás kérése
 1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a homoki@smiledesigncenter.hu címen.
 2. Smile Design Center Kft. a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 1. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
 1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
  a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Smile Design Center Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
  b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
 2. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 1. Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, vagy a Nyíregyházi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu+36 1 391 1400www.naih.hu).

 1. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik.

Adattovábbítás harmadik (külső személyhez nem történik). Ettől, egyes szolgáltatások esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet.

VII. Külső szolgáltatók tevékenysége

Külső szolgáltató

A Smile Design Center Kft. egyes Szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében rögzített együttműködő partnerek minősül önállóan illetve Smile Design Center Kft.-hez tartozó Társaságokkal együttesen többes adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak.

Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

ASAPP IT Kft.

Székhely:9025 Győr, Töltésszer u. 3. 1. em. 8. ajtó

 

TaxAdvisorAgency Kft.

Adótanácsadó & Könyvelő Iroda

Székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 11. 2/1.

 

MAXER Hosting Kft.

Székhely: 9021 Győr, Arany János utca 31.

 

Társaságunk egészségügyi szolgáltatásainak teljesítéséhez személyes közreműködőket, fogtechnikai tevékenységet végző alvállalkozókat vesz igénybe.

 

Mon-ArtDental Kft.

Székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II. em. 14.

 

Global Perio Kft.

Székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 32. II. em. 8.

 

Aquila-Dent Kft.

Székhely: 4225 Debrecen Hatház u. 78.

 

Dr. Markgruber Bence egyéni vállalkozó

1119 Budapest, Fehérvári út 119. 3. em. 10

 

ShamimNikkhah egyéni vállalkozó

Székhely: 1082 Budapest Corvin sétány 2. Lh:A 6. emelet 5. ajtó

 

Kopacz Tibor egyéni vállalkozó

Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Irinyi Janos utca 25

 

ArtifexDentis Kft.

Székhely: 1065 Budapest, R6vay utca 12.

 

Stanusic Igor egyéni vállalkozó

Székhely: 7300 Komló, Jó Szerencsét utca 18.

 

CERAMIC ART DENTAL LAB KFT.

Székhely: Budapest Berettyó utca 2-8. C. ép. A. lház. fszt. 7. 1138

MAROSI-DENTAL Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza Lombkorona utca 5

Weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy jobb felhasználói élményt nyújthassunk és a böngészés is biztonságos legyen.

hu_HUHungarian
Open chat
Üdvözöljük!
Miben tudunk segíteni?